top of page

CONTACT

Johannes van Riessen

Doetinchemseweg 94

6941 DG  Didam

mobiel: 06 - 22 509 169

e-mail: 

johannesvanriessen@hotmail.com

Bankrekening nummer: 

NL04RBRB8841749393

BTW nr: NL002081637B17

k.v.k.  nr: 34.14.74.58

Bericht ontvangen!

Hieronder, zoals bij alle producten en diensten die een opdrachtgever inkoopt ;

Onze  Algemene Voorwaarden  gedeponeerd bij de k.v.k. te Haarlem 22-03-2001

Artikel 1.

1.1 De navolgende algemene voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6 : 231 van het Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, alsmede haar leden.

1.2 In het navolgende wordt onder ’ hoefsmid ’ verstaan leden van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, die in de uitvoering van hun ambacht of bedrijf verklaart hebben de onderhavige algemene voorwaarden te hanteren.

1.3 In de algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan, de met de hoefsmid contracterende partij.

                                                                           

Artikel 2.Toepasselijkheid

2.1 Alle aanbiedingen en opdrachten, alsmede de terzake gesloten overeenkomsten,waaronder die van koop- en verkoop of aanneming van werk, alsook de aanvaarding en de uitvoering daarvan, vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de wederpartij.

 

Artikel 3.Offertes

3.1 Alle door de hoefsmid gedane offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de hoefsmid schriftelijk eenduidig te kennen heeft gegeven dat zijn aanbod als onherroepelijk aanbod dient te worden beschouwd.

3.2 Indien overeenkomsten de aanneming van werk betreffen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de uitvoering door de hoefsmid van hoefbeslag en/of –verzorging zal de overeenkomst steeds geacht worden een inspanningsverbintenis te zijn.

 

Artikel 4 Levertijd

4.1 Indien sprake is van een levering van goederen aan de wederpartij door de hoefsmid in het kader van enige ter zake gesloten koopovereenkomst, wordt onder levertijd verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, moeten worden afgeleverd.                              De levertijd vangt niet eerder aan nadat door de hoefsmid is ontvangen de juridisch bindende overeenkomst met de wederpartij, alsmede alle in verband met de gesloten overeenkomst door derden aan te leveren materialen en gegevens, waaronder grond- en hulpstoffen.

4.2 De in lid 1 en lid 4 genoemde termijn zal nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij derhalve de hoefsmid schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3 De hoefsmid houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de levertijden te verlengen, indien zulks, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging in de toelevering aan de hoefsmid door derden, redelijkerwijs noodzakelijk is.

4.4 Indien er sprake is van aanneming van werk, waaronder nadrukkelijk begrepen het uitvoeren van hoefbeslag       en –verzorging, zal de levertermijn steeds in overleg met de wederpartij worden vastgesteld.

 

Artikel 5

5.1 De hoefsmid is uitdrukkelijk bevoegd de leveringstermijn te verlengen met een termijn gelijk aan de vertraging als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij dienen te komen, dan wel het gevolg van overmacht zijn, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de bevoegdheid van de hoefsmid om ingevolge verwijtbare handelingen van de wederpartij, vergoeding van de door de hoefsmid geleden schade te vorderen.

5.2 Voor risico van de wederpartij komen in ieder geval de gevolgen van vertragingen in de (op)levering, indien zulks te wijten valt aan onwilligheid van het te behandelen paard, dan wel het door de hoefsmid of derden, waaronder de wederpartij, ontdekken van gebreken in het paard.

 

                                                                               Bladzijde 1 van 4

Artikel 6 Oplevering

6.1 Oplevering van het door de hoefsmid uitgevoerde werk zal geschieden door de gereedmelding door de hoefsmid aan de wederpartij, danwel aan diens gemachtigde.                                                   Oplevering kan ook geschieden door handelingen van de hoefsmid waaruit redelijkerwijs het gereed zijn van het werk kan worden afgeleid.

 

Artikel 7 Uitvoering der werkzaamheden

7.1 Bij de uitvoering der werkzaamheden is de wederpartij gehouden zorg te dragen voor een werkplek en omstandigheden welke de veiligheid, alsmede het welzijn van zowel de hoefsmid alsook het te behandelen paard, zoveel als redelijkerwijs mag worden verwacht, waarborgt.

7.2 De wederpartij dient te zorgen voor de voor de werkzaamheden noodzakelijke hulpkrachten, elektrische energie, water, en dergelijke.

7.3 Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder de kosten        verband houdend met de aard van het paard en/of de hoeven, danwel de werkplek en/of omstandigheden waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Onder zodanige extra kosten vallen in ieder geval de kosten van dierenartsen indien derzelfs assistentie door de hoefsmid geraden wordt geacht.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten waarop de hoefsmid een beroep kan doen te respecteren. Alle informatie, in welke vorm dan ook, welke de wederpartij als gevolg van enige overeenkomst met de hoefsmid ter kennis komt, dient vertrouwelijk te worden behandeld, tenzij dergelijke informatie reeds als algemeen bekend dient te worden beschouwd.

8.2 De hoefsmid behoud zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes. Deze en soortgelijke stukken blijven eigendom van de hoefsmid, ook nadat kosten aan de wederpartij zijn doorberekend, en mogen zonder zijn schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op andere wijze gebruikt.

 

Artikel 9 Garantie

9.1 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van het uitgevoerde werk, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel redelijkerwijs het gevolg zijn van omstandigheden welke voor rekening van de wederpartij dienen te komen, waaronder onwillige paarden, gebreken aan hoeven of een kwalitatief onvoldoende werkplek, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst.

9.2 De hoefsmid staat niet in voor de geschiktheid van het uitgevoerde werk voor het doel waarvoor de wederpartij deze bestemt, tenzij de hoefsmid de geschiktheid voor de bestemde toepassing schriftelijk heeft gegarandeerd, danwel indien de geschiktheid gezien de aard van het gebruiksdoel, redelijkerwijs moet worden aangenomen.

9.3 Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat de hoefsmid in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen en het voor de productie van deze goederen gebruikte materiaal, een en ander in dier voege, dat door de hoefsmid nimmer meer garantie verplichtingen worden aangegaan dan de garantieverplichtingen waartoe de leverancier van de betrokken goederen en/of materialen zich jegens de hoefsmid verplicht heeft.

9.4 Indien herstel van uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk moet worden geacht, zulks ter beoordeling van de behandelend hoefsmid, dient terzake steeds een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten. Het herstel geschiedt steeds voor rekening van de wederpartij tenzij de hoefsmid na bestudering van de gebreken in het werk, of het geleverd goed, schriftelijk zijn aansprakelijkheid op grond van enige garantie verplichting heeft erkend.

9.5 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundig of onjuist onderhoud,  of gebreken die zich voordoen na reparaties of wijzigingen door derden of door de wederpartij zelf, vallen buiten iedere garantie.

9.6 De garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen, de hoefsmid is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige andere door de wederpartij geleden schade, waaronder mede wordt verstaan letselschade en gevolgschade.

9.7 Het beweerdelijk niet nakomen door de hoefsmid van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met de hoefsmid gesloten overeenkomst.

                                                                              Bladzijde 2 van 4

 

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclamering ten aanzien van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden uiterlijk bij de visuele keuring onmiddellijk na oplevering van het werk door de hoefsmid, danwel –als geen keuring bij oplevering plaatsvindt- binnen 48 uur na oplevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de hoefsmid terzake van die gebreken vervalt.                                                                     Reclames ten aanzien van reeds door de wederpartij gebruikte of verwerkte goederen zijn niet mogelijk.            De kosten van keuringen zijn steeds voor rekening van de wederpartij.

10.2 Reclamering ten aanzien van uitwendig niet waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de hoefsmid vervalt.

10.3 De wederpartij is niet bevoegd op enige aan de hoefsmid toekomende som, ter voldoening aan een door de hoefsmid toegezonden factuur of anderszins, enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen.                                                                 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De Hoefsmid behoud zich de eigendom van de goederen en/of materialen voor, totdat de wederpartij de koopsom,  met alle, -ingevolge deze algemene voorwaarden of anderszins- bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor afdoende zekerheid, zulks ter beoordeling van de hoefsmid heeft gesteld.

11.2 Het gestelde in dit artikel zal nimmer uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van enig aan de hoefsmid toekomend recht op retentie.

11.3 De wederpartij is gehouden de hoefsmid onverwijld op de hoogte te stellen van ( buiten )gerechtelijke maatregelen van derden, verbandhoudende met de goederen die ingevolge dit artikel eigendom van de hoefsmid zijn.

 

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden netto à contant onmiddellijk na oplevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij deelleveringen zal de wederpartij deze, pro rato aan het geleverde, netto à contant dienen te voldoen aan de hoefsmid.

12.2 Indien er gerede twijfel bij de hoefsmid bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de hoefsmid bevoegd de overeengekomen bezorging van goederen, danwel de uitvoering van het werk uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de hoefsmid als gevolg van enige hierdoor ontstane vertraging te lijden schade.

 

Artikel13

13.1 Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet- of niet volledige betaling van - de wederpartij, zal de wederpartij aansprakelijk worden gehouden.

13.2 Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogt met een interest van 15 % per jaar, ingaande een maand na de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand zal hebben te gelden als een volle maand.

13.3 Vergoedingen van buitengerechtelijke kosten ontslaat de wederpartij niet van de verplichting om overige door de hoefsmid geleden schade aan de hoefsmid te vergoeden, voorzover de hoefsmid op deze vergoeding rechtens aanspraak kan maken.

13.4 Bij door de hoefsmid geconstateerde wanbetaling door de wederpartij is de hoefsmid uitdrukkelijk bevoegd van deze wanbetaling melding te maken bij het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden.

 

Artikel 14 Ontbinding

14.1 Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, behoudt de hoefsmid zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen de hoefsmid en de wederpartij als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop, zulks naar oordeel van de hoefsmid de veiligheid en welzijn van hemzelf, danwel het paard niet (langer) kan worden gegarandeerd. Tevens is de hoefsmid bevoegd gesloten overeenkomsten als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij nalatig is in de nakoming van met de hoefsmid gesloten overeenkomsten.

14.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij blijft aansprakelijk voor alle door de hoefsmid terzake geleden schade.               

                                                                            Bladzijde 3 van 4

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Onverminderd het gestelde in artikel 9 en 10 wordt door de hoefsmid geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan door hem geleverde, ge- of vermaakte goederen en/of andere goederen, danwel andersoortige schade, waaronder letselschade bij het behandelde paard, welke direct of indirect oorzaak vinden in door of namens de hoefsmid verrichte handelingen.

15.2 Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden beschouwd, danwel om andere redenen rechtens ontoelaatbaar is, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe de hoefsmid zijn aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Met betrekking tot al die voorvallen waarvan het risico redelijkerwijs niet door middel van een verzekeringsovereenkomst is af te dekken, accepteert de hoefsmid geen aansprakelijkheid, tenzij deze voorvallen het gevolg zijn van opzet of grove schuld bij de hoefsmid.

15.3 De wederpartij is gehouden de hoefsmid te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoeding, welke derden ten laste van de hoefsmid mochten maken in verband met de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen, dan wel door toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan de hoefsmid door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt of voorgeschreven.                                                        

 

Artikel16

16.1Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, is noch wijziging noch annulering noch ontbinding van een gesloten overeenkomst mogelijk, tenzij de uitvoering van een gesloten overeenkomst door de hoefsmid onmogelijk of bezwaarlijk wordt ten gevolge van overmacht. Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan het bestaan of ontstaan van omstandigheden, op welke wijze ook, waardoor de veiligheid en/of het welzijn van de hoefsmid, danwel het te behandelen paard en/of derden niet (langer) gegarandeerd kan worden.

 

Artikel 17 Geschillen

17.1 Op alle geschillen deze algemene voorwaarden of tussen de hoefsmid en de wederpartij gesloten overeenkomsten betreffende is het Nederlandse recht van toepassing.

17.2 Deze geschillen zullen worden beslist door de daartoe bevoegde rechter, zulks met inbegrip van een arbitragecommissie, indien de beslechting van eventuele geschillen door de hoefsmid en de wederpartij is of wordt overeengekomen.

17.3 Zowel de hoefsmid als de wederpartij zijn bevoegd door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden aan te wijzen personen om advies te vragen ter beslechting van tussen de hoefsmid en de wederpartij onstane geschillen.

 

Artikel 18

18.1 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van de hoefsmid bij de bepaling, als het belang van de individuele wederpartij in acht neemt.

18.2 In het geval een of meerder van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, zal zulks de validiteit van de overige bepalingen niet aantasten.                                          

                      ##

Deze Algemene Voorwaarden zijn vervaardigd door de juristen van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden.

Door mij overgenomen en gedeponeerd bij de K.v.K. 22 – 03 – 2001 te Haarlem/ te Tiel.

Ondertekend en van Firma stempel voorzien, wettelijk ook geldend voor alle reproducties.

Inschrijving v/h dossiernummer : 34.14.74.58.

Btw.nummer: NL002081637B17

                 

                Goedgekeurd en ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden.         

                                                             Bladzijde 4 van 4.

bottom of page